Условия интернет-магазина Frutiko.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Definice

Následujícími termíny se v těchto obchodních podmínkách rozumí:

Prodávajícím“ obchodní společnost FRUTIKO international s.r.o., se sídlem V Oblouku 114, Čestlice 25101, IČO: 242 61 831, zapsaná v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl C, vložka 198388, DIČ: CZ24261831, plátce DPH

Kupujícím“ fyzická nebo právnická osoba, která učiní Prodávajícímu prostřednictvím Elektronické objednávky závazný návrh Kupní smlouvy

Smluvními stranami“ Kupující a/nebo Prodávající

Frutiko.cz“ elektronický obchod Prodávajícího na webové adrese www.frutiko.cz

Produktem” veškeré produkty uvedené na Frutiko.cz. zejména ovocné kytice a občerstvení z ovoce a čokolády, dorty a další pekárenské a cukrářské výrobky, řezané květiny a doplňkový dárkový sortiment.

Kupní smlouvou“ kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej Produktů a která byla uzavřena na dálku prostřednictvím Elektronické objednávky ve Frutiko.cz

Elektronickou objednávkou“ odeslaný elektronický formulář uvedený na Frutiko.cz obsahující informace o Kupujícím, objednaném Produktu a celkové ceně, zpracovaný systémem Frutiko.cz.

Akceptací” závazné potvrzení Elektronické objednávky, které zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailou adresu uvedenou Kupujícím v Elektronické objednáce.

Kupní cenou” kupní cenu za Produkt, jehož prodej a koupě je předmětem Kupní smlouvy


1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy. Kupující a Prodávající tímto prohlašují, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.3. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujícího jsou uvedené na Frutiko.cz.


2. Objednávka

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech podstatných náležitostí objednávky definovaných dále v těchto obchodních podmínkách.

2.2. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že Kupující v Elektronické objednávce neposkytl všechny požadované údaje a/nebo poskytl požadované údaje chybně. Prodávající též neodpovídá za škodu, která byla způsobena nebo vznikla Kupujícímu v souvislosti se skutečností, že Kupující zapomenul své přístupové heslo k účtu kupujícího ve Frutiko.cz a/nebo se přístupové heslo Kupujícího k účtu ve Frutiko.cz dostalo do rukou nepovolaných osob bez pričinění Prodávajícího.

2.3. Přijatá Elektronická objednávka je považovaná za návrh Kupní smluvy a je závazná. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku Akceptace.

2.4. Kupující je povinný zkontrolovat obsah Elektronické objednávky uvedený v Akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Elektronické objednávky uvedeném v Akceptaci je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostředníctvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení Akceptace, nejpozději však do 60 minut. V opačném případě se má za to, že obsah Elektronické objednávky se od jejího obsahu uvedeného v Akceptaci neliší.

2.5. Za podstatné náležitosti Elektronické objednávky se považují:

Identifikace Kupujícího, t.j. v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, telefon a e-mail, popřípadě DIČ a v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail;

Specifikace objednaného Produktu podle katalogu Produktů a jeho množství;

Adresa místa dodání (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že Produkt má být doručen na adresu sídla/bydliště Kupujícího);

Preferovaný čas dodání (den, hodina);

Jméno a příjmení a kontaktní údaje (telefon) osoby oprávněné k převzetí dodávaného Produktu (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného produktu je oprávněný Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec či rodinný příslušník);

2.6. Pokud nebude Elektronická objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejícího článku, je považovaná za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků Elektronické objednávky. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících Elektronickou objednávku Prodávajícímu se Elektronická objednávka považuje za úplnou.

2.7. U produktů obsahujících alkohol kupující prohlašuje, že je starší 18 let.


3. Storno objednávky

3.1. Kupující je oprávněn vzít zpět Elektronickou objednávku bez udaní důvodu kdykoli před Akceptací. V případě, že Elektronická objednávka již byla Akceptací ze strany Prodávajícího závazně potvrzena, má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy nejpozději do 24 hodin před preferovaným časem dodání Produktu.

3.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje v Elektronické objednávce, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

3.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případě, že objednananý Produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající neovlivní a/nebo je nemohl předvídat.

3.4. V případě Elektronické objednávky s platbou předem kartou nebo přes internet banking je Prodávající povinný vrátit zaplacené peněžní prostředky do pěti (5) pracovních dní ode dne přijetí zpětvzetí Eletronické objednávky ze strany Kupujícího nebo ode dne účinného oznámení odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy, a to na účet Kupujícího, přes který byla realizovaná platba za produkt.


4. Cenové podmínky

4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu způsobem zvoleným v Elektronické objednávce.

4.2. Splatnost Kupní ceny Smluvní strany sjednávají ke dni dodání objednaného Produktu Kupujícímu. Objednávky s platbou bankovním převodem je třeba uhradit předem tak, aby platba byla připsána na bankovní účet Frutika před tím, než je Frutiko vyrobí a doručí, tedy do 6:00 v den doručení pro Prahu a Středočeský kraj a do 16:00 předchozího dne pro zbytek ČR.

4.3. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 20 % p.a. z částky ve výši nezaplacené části Kupní ceny ode dne následujícího po splatnosti do zaplacení.

4.4. V případě, že se na Frutiko.cz objeví u některého Produktu cena evidentně chybná, např. pokud se z důvodu chyby systému u Produktu objeví cena "0 Kč", nemá Prodávající povinnost Produkt dodat za cenu chybnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání Produktu za cenu řádnou (za cenu pro Frutiko.cz obvyklou). Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou Produktu nesouhlasí, může Prodávající od Kupní smluvy odstoupit.


5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednaný Produkt na adresu zadanou Kupujícím v Elektronické objednávce a Kupující se zavazuje objednaný Produkt převzít. Po dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné i osobní převzetí objednaného Produktu na adrese provozovny Prodávajícího. K předání objednaného produktu se Kupující zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou nutnou součinnost, zejména se zavazuje zdržovat se v preferovaném čase dodání včetně rozmezí jedné hodiny před a po preferovaném čase dodání na adrese místa dodání.

5.2. Dodání objednaného Produktu je možné každý kalendářní den ve všední dny a v Praze a Středočeském kraji i o víkendech a svátcích. Produkt bude doručen v zákazníkem vybraný den a čas. Osoba oprávněná k převzetí objednávky se musí v tomto čase vyskytovat na místě doručení produktu.

5.3. Dodaní Produktu je možné nejdříve od 2 hodin od přijetí Elektronické objednávky. V případě osobního doručení je možné vyzvednutí nejdříve za hodinu od objednání.

5.4. Prodávající se zavazuje vyvinout nejlepší úsilí, aby Kupujícímu dodal objednaný Produkt v preferovaném času dodání uvedeném Kupujícím v Elektronické objednávce. Kupující však bere na vědomí, že Produkt může být Prodávajícím doručen s malým zpožděním vzhledem k dopravní situaci.

5.5. Kupující se zavazuje objednaný Produkt převzít v preferovaný den a čas doručení. V případě, že nedojde k doručení objednaného Produktu Kupujícímu z důvodu na straně Kupujícího, zejména odmítne-li Kupující objednaný Produkt převzít nebo neposkytne k předání objednaného Produktu veškerou nutnou součinnost, zejména se nezdržuje v čase dodání na adrese místa dodání, má Prodávající právo na 50% z ceny objednávky, které pokryjí náklady na výrobu a doručení objednávky, jelikož jedlý produkt podléhající zkáze nelze znovu prodat později.

5.6. V případě, že nedojde k doručení objednaného Produktu Kupujícímu z důvodu na straně Kupujícího, zejména odmítne-li Kupující objednaný Produkt převzít nebo neposkytne k předání objednaného Produktu veškerou nutnou součinnost, zejména se nezdržuje v čase dodání na adrese místa dodání, zavazuje se Kupující zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% Kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná ke dni následujícímu po dni, ve kterém na její zaplacení vznikl Prodávajícímu nárok.

5.7. V případě, že Prodávající doručí Kupujícímu objednaný Produkt v preferovaný den a čas doručení, nedostává se Prodávající s dodáním Produktu do prodlení.

5.8. Prodávající se také nedostane do prodlení s dodáním Produktu v případě, že Prodávající doručí Kupujícímu objednaný Produkt v čase pozdějším v preferovaný den doručení z důvodů na straně Kupujícího, zejména z důvodu chybně uvedeného telefoního čísla nebo jiných údajů v Elektronické objednávce, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

5.9. Prodávající se taktéž nedostane do prodlení s dodáním Produktu v případě jeho dodání v čase pozdějším z důvodu, že objednananý Produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající neovlivní a/nebo je nemohl předvídat. V takovém případě se Prodávající zavazuje Kupujícího kontaktovat a vyvinout snahu ke změně preferovaného času či data dodání objednaného Produktu.

5.10. Dodání objednaného Produktu v průběhu svátků a prázdnin může být časově omezené, přičemž Prodávající je povinen na tyto omezení upozornit Kupujícího na Frutiko.cz. Zveřejněním těchto omezení na Frutiko.cz se má za to, že byl Kupující s těmito omezeními seznámen a že s nimi souhlasí.


6. Produkty

6.1. Všechny ceny uvedené na Frutiko.cz jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo ceny produktů změnit (snížit/zvýšit) a to s platností ode dne uveřejnění nových cen na internetové stránce Frutiko.cz. Takováto změna ceny se nevztahuje na produkty již objednané Kupujícím.

6.2. Ovocné kytice a ovocné bonboniéry obsahují čerstvé ovoce a čokoládu. Některé produkty dále obsahují oříšky, kokos či skořici. Všechny produkty mohou přijít do styku s oříšky a mohou proto obsahovat alergeny.

6.3. Ovocné kytice a dortové kytice obsahují dřevěné špejle s ostrými hroty. Se špejlemi proto manipulujte opatrně a uchovávajte je z dosahu malých dětí.

6.4. Produkty jsou vytvořené z čerstvého ovoce a jsou určené k okamžité spotřebě. Spotřebujte je ihned nebo nejdéle do 12 hodin od doručení, uchovávejte v chladu (0 – 5°C) v původním obalu.

6.5. Dekorativní předměty na fotografiích nejsou součástí produktu.

6.6. Keramické nádoby na ovocné kytice a krabičky na ovocné bonboniéry se mohou lišit od těch na fotografiích na Frutiko.cz, například barvou či tvarem.


7. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající uchovává osobní údaje Kupujícího poskytnuté mu Kupujícím výlučně za účelem plnění svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní, a dále k nevyhnutné komunikaci mezi Smluvními stranami po dobu deseti let, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

7.2. Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje Kupujícího třetím osobám s výjimkou zaměstnanců, dodavatelů a zprostředkovatelů Prodávajícího. Prodávající se zavazuje poskytnout těmto třetím osobám pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podáním Elektronické objednávky Kupující potvrzuje, že svoje osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracovaním v evidenci Prodávajícího, pokud není takové zpracování v rozporu s právními předpisy České republiky, a též se zpřístupňováním a poskytovaním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu ustanoveným právními předpisy.

7.3. Kupující souhlasí se zpracovaním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Predávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti zaslané Prodávajícímu právo požadovat, aby Prodávající osobní údaje Kupujícího za účelem přímého marketigu nezpracovával, nezpřístupňoval a nepoužíval.

7.4. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů Kupujícího zprostředkovatele.

7.5. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takovéto konání mohlo být klasifikované jako trestný čin.

7.6. V případě platby Kupní ceny kreditní kartou Kupující zplnomocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo u subjektu, který kreditní kartu vydal.


8. Okolnosti vylučující odpovědnost

8.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se v souladu s § ustanovením 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala.

8.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího se považuje také vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch na straně Prodávajícího.


9. Používání slevových kupónů

9.1. Prodávající může klientovi vystavit na nákup slevový kupón v různé hodnotě jako odměnu za opakovaný nákup. Prodávající zašle Kupujícímu takovýto slevový kupón e-mailem spolu s podmínkami jeho použití, údaji o platnosti a hodnoty. Takto vystavený slevový kupón není právně nárokovatelný. Na jednu objednávku lze použít pouze jeden slevový kupón a slevy nelze využít na již zlevněné zboží.

9.2. V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoli důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení Produktu Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě uplatněného slevového kupónu, má Kupující nárok jen na vrácení sumy, kterou za nákup Produktu uhradil nad hodnotu slevového kupónu peněžními prostředky. V takovém případě může Prodávající slevový kupón vystavit Kupujícímu na použití v další objednávce.

9.3. Použití kupónů zakoupených Kupujícím na stránkách prodejců slevových kupónů podléhá následovným speciálním podmínkám. Každý kupón obsahuje zejména označení nabídky, cenu, hodnotu kupónu, dobu platnosti kupónu, konkrétní podmínky použití kupónu, a hlavně jedinečné číslo a heslo na uplatnění kupónu. Kupón oprávňuje Kupujícího k nákupu Produktu Prodávajícího podle podmínek na něm uvedených a těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněný kupón použít jen po dobu platnosti kupónu, která je uvedená přímo na kupónu. Po uplynutí doby platnosti kupónu, která je uvedená na kupónu, se kupón stává neplatným a Kupující ztrácí nárok na využití kupónu bez nároku na vrácení peněz. Prodávající po uplynutí doby platnosti kupónu neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužití hodnoty kupónu a ani kupní cenu kupónu. Kupón není možné vyměnit za peníze. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození, zneužití, či zničení kupónu. Každý kupón je možné použit jen jednou. Kupón uplatněný nebo použitý v rozporu s těmito obchodními podmínkami, podmínkami uvedenými na kupónu nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný.


10. Reklamace

10. 1. Pokud je kupující nespokojen se zakoupeným zbožím nebo poskztnutou službou (doprava), informuje Kupujícího neprodleně emailem na info@frutiko.cz nebo telefonicky na 728 855 611, nejpozději však 60 minut od převzetí zboží. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel z důvodu kazící se povahy zboží a z důvodu, že kvalita zboží může být po tomto čase výrazně snížena nevhodným chováním Kupujícího (neopatrná manipulace či špatné skladování). V případě stížnosti bude Kupující vyzván k poskztnutí popisu situace a zaslání fotografií prokazujících poškození doručeného zboží. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí, že fotografie a informace potřebné k vyřízení reklamace neprodleně poskytne.

10. 2. Prodávající nabídne Kupujícímu na základě poskztnutých podkladů pro reklamaci adekvátná kompenzaci v podobě nového produktu, znovudoručení, slevy na příští nákup či vrácení poměrné či plné částky dle rozsahu poškození doručeného produktu. 


11. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit/doplnit. Takovéto změny jsou platné ode dne zveřejnění nových/upravených obchodních podmínek na stránce Frutiko.cz

Вау-эффект

момент удивления и восторга при вручении подарка

Оригинальность

полезный подарок для каждого

ТОП качество

сырья, фруктов и шоколада, ручная работа

100% свежесть

букеты изготавливаются перед доставкой и доставляются охлажденными

Отличный сервис

гарантия удовлетворенности